Začlenění programu do výuky

Dobře. Půjdeme do lesa. Ale hlavně, abychom nezabloudili. Na podobné věci není čas...

S metodikami Lesa ve škole bude výuka snazší - a žáci si ji víc užijí.

Roční plány lesa ve škole aneb rok vznikají a další roky je můžete využívat...

 • Autoři ročních plánů mají několikaletou praxi v oblasti pedagogiky a environmentální výchovy.
 • Jejich návrhy nejprve připomínkuje tým odborníků z oborů lesnictví, přírodovědy, psychologie, pedagogické praxe a metodologie.
 • Poté projde roční plán ověřováním na vybraných školách.
 • Na základě připomínek odborníků a učitelů, kteří roční plán vyzkoušejí se svými žáky, je roční plán finálně upraven a jde do tisku.

Program je možné začlenit do následujících vzdělávacích oblastí (oborů) a průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu:

 • Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura)
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost (dějepis)
 • Člověk a příroda (chemie, přírodopis, zeměpis)
 • Umění a kultura (výtvarná výchova)
 • Člověk a svět práce (člověk a svět práce)

Průřezová témata

 • Environmentální výchova (ekosystémy, základní podmínky života, vztah člověka k prostředí)
 • Osobnostní a sociální výchova (rozvoj schopností poznávání, kreativita, komunikace, kooperace a kompetence, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje)
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (objevujeme Evropu a svět)
 • Mediální výchova (fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu

Jak pracovat se třídami, které ještě nemají vlastní metodiku?

Učíte sedmou třídu, pro kterou jsme dosud nevydali metodiku?

Nevadí! Ročníky jsou pouze doporučené, využijte metodiku pro ročník, který je Vaší třídě věkově nejblíže.

 • Nahlédněte do svého ŠVP a obsah učiva porovnejte s cíli programu Les ve škole. Vyberte si části, které by mohly alespoň některé z programových cílů naplňovat.
 • Formulujte si vlastní menší cíle aktivit. Inspirovat se můžete těmi, které jsou uvedené na začátku každé lekce v metodikách Tajemství vody v lese, Proč do lesa nebo Lexikon lesních skřítků.
 • Jděte s žáky do přírody. Během školního roku by měli žáci zažít alespoň dvakrát výuku v přírodním prostředí (ideálně v lese, ale může to být i školní zahrada nebo jiné prostředí v okolí školy, pokud les nemáte v dosahu).
 • Chcete-li získat certifikát Lesní třída a stát se patrony kousku pralesa na Ještědu, pošlete nám na konci školního roku závěrečnou zprávu (Ozvěny z lesa). 

„Tento rok jsme objevovali Lesní rovnováhu. Užila jsem si čas prožitý v přírodě,  jak jsme s dětmi přírodu „ochutnávali“ – chodili jsme bosky ve vodě, poslouchali zvuky, hledali odstíny barev. A hlavně to, že jsme se učili spolupráci a bylo veselo.“
Ludmila Pospíšilová, Orel jednota Suchdol

„Pracovali jsme s ročním plánem Proč do lesa. Měli jsme možnost se poznat i trošku jinak než jen v lavicích. Žáci mají úplně jiný rozměr a náboj. Bylo to moc hezký rok.“
Radka Honzajková, ZŠ s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, 6. třída


Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

Chcete dostávat čerstvou dávku novinek z Lesa? Přihlaste se k odběru newsletteru.