Začlenění programu do výuky

Dobře. Půjdeme do lesa. Ale hlavně, abychom nezabloudili. Na podobné věci není čas...

S metodikami Lesa ve škole bude výuka snazší - a žáci si ji víc užijí.

Roční plány lesa ve škole aneb rok vznikají a další roky je můžete využívat...

 • Autoři ročních plánů mají několikaletou praxi v oblasti pedagogiky a environmentální výchovy.
 • Jejich návrhy nejprve připomínkuje tým odborníků z oborů lesnictví, přírodovědy, psychologie, pedagogické praxe a metodologie.
 • Poté projde roční plán ověřováním na vybraných školách.
 • Na základě připomínek odborníků a učitelů, kteří roční plán vyzkoušejí se svými žáky, je roční plán finálně upraven a jde do tisku.

Program je možné začlenit do následujících vzdělávacích oblastí (oborů) a průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu:

 • Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura)
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost (dějepis)
 • Člověk a příroda (chemie, přírodopis, zeměpis)
 • Umění a kultura (výtvarná výchova)
 • Člověk a svět práce (člověk a svět práce)

Průřezová témata

 • Environmentální výchova (ekosystémy, základní podmínky života, vztah člověka k prostředí)
 • Osobnostní a sociální výchova (rozvoj schopností poznávání, kreativita, komunikace, kooperace a kompetence, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje)
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (objevujeme Evropu a svět)
 • Mediální výchova (fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu

 

 • Nahlédněte do svého ŠVP a obsah učiva porovnejte s cíli programu Les ve škole. Vyberte si části, které by mohly alespoň některé z programových cílů naplňovat.
 • Formulujte si vlastní menší cíle aktivit. Inspirovat se můžete těmi, které jsou uvedené na začátku každé lekce v metodikách Tajemství vody v lese, Proč do lesa nebo Lexikon lesních skřítků.
 • Jděte s žáky do přírody. Během školního roku by měli žáci zažít alespoň dvakrát výuku v přírodním prostředí (ideálně v lese, ale může to být i školní zahrada nebo jiné prostředí v okolí školy, pokud les nemáte v dosahu).
 • Chcete-li získat certifikát Lesní třída a stát se patrony kousku pralesa na Ještědu, pošlete nám na konci školního roku závěrečnou zprávu (Ozvěny z lesa). 

„Tento rok jsme objevovali Lesní rovnováhu. Užila jsem si čas prožitý v přírodě,  jak jsme s dětmi přírodu „ochutnávali“ – chodili jsme bosky ve vodě, poslouchali zvuky, hledali odstíny barev. A hlavně to, že jsme se učili spolupráci a bylo veselo.“
Ludmila Pospíšilová, Orel jednota Suchdol

„Pracovali jsme s ročním plánem Proč do lesa. Měli jsme možnost se poznat i trošku jinak než jen v lavicích. Žáci mají úplně jiný rozměr a náboj. Bylo to moc hezký rok.“
Radka Honzajková, ZŠ s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, 6. třída


Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

Chcete dostávat čerstvou dávku novinek z Lesa? Přihlaste se k odběru newsletteru.